Tietosuojaseloste

Tämä on VeksiTraffic / KurssiMesta Oy:n asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita sekä sidosryhmiä koskeva yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Dokumentissa kuvataan mitä tietoja VeksiTraffic / KurssiMesta Oy kerää asiakkaistaan ja verkkosivuvierailuista sekä kuinka tietoja käsitellään ja suojataan.

Rekisterinpitäjä

VeksiTraffic / KurssiMesta Oy         

(y-tunnus 2527161-6)


Osoite:

www.kurssimesta.fi


Puhelin:

+358 40 359 1020


Sähköposti: 

toimisto@kurssimesta.fi

Tietosuojavastaava

Veikko Kytölä, toimisto@kurssimesta.fi

 

Rekisterin nimi

Asiakas-, sidosryhmä-, tiedotus- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 

Käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme sähköisiä palveluita asiakkaillemme, ylläpitääksemme, hoitaaksemme ja kehittääksemme asiakassuhdetta sekä toteuttaaksemme asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksia ja velvollisuuksia. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, lakisääteiset velvoitteet ja viranomaisen vaatimukset.
 

Näiden lisäksi tietoja saatetaan käyttää lakien ja asetusten mukaisesti verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan sekä rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän kanavien kautta. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus ja rekisterinpitäjä kerää ainoastaan tietoja, jotka ovat palvelutuottamisen ja kehittämisen kannalta välttämättömiä. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja henkilöistä (tietosisältö ja säilytysaika)

Henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, sosiaalisen median osoite, henkilön tunnus, tiedot tilatuista palveluista/tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot sekä rekisteröinnin alkamisajankohta. Tietoja käsitellään ainoastaan tarpeellisen ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä tai kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn.

 

Ammattipätevyyden jatkokoulutuksen merkintöjen säilytyksessä KURSSIMESTA Oy:lla on kuuden (6) vuoden säilytysvelvollisuus sekä työturvallisuus- ja tulityökorttien suoritusten osalta viiden (5) vuoden säilytysvelvollisuus. Näiden välttämättömien merkintöjen osalta tietoja ei voida poistaa ennenkuin palvelutarjoajan lakisääteinen säilytysvelvollisuus päättyy.  

Rekisterin tietolähteet
 

Tietoja kerätään yrityksiltä/organisaatioilta asiakassuhteen alkaessa ja luonnollisilta henkilöiltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median, asiakastapaamisten, sähköisten rekisteröitymis-, yhteydenotto- ja tilauslomakkeiden kautta. Lisäksi luonnollisten henkilöiden tietoja voidaan vastaanottaa rekisterinpitäjän palveluita ostavien organisaatioiden kautta, jolloin tietojen luovuttajalla on velvollisuus tiedottaa tietojen käsittelystä asianomaisia. Kaikkien tahojen kanssa, joilta tietoja voidaan perustellusta syystä vastaanottaa, on tehty tietojenkäsittelyyn liittyvät lainmukaiset sopimukset ja tietoja käsitellään aina luottamuksellisina.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Lähtökohtaisesti rekisterinpitäjän tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Välttämättömiä viranomaisille toimitettavia tietoja käsitellään ja säilytetään huolellisesti viranomaisohjeiden mukaisesti. Sikäli kun palvelun tuottaminen/toteuttaminen sitä välttämättä edellyttää, rekisterinpitäjä voi luovuttaa eteenpäin sopimusyhteistyökumppanille perusyhteystiedot kuten nimi, puhelinnumero ja sähköposti. Näiden sopimusyhteistyökumppaneiden kanssa on laadittu asianmukaiset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimukset, joissa on käsittelyehtojen lisäksi sitouduttu salassapito- ja huolellisuusvelvoitteeseen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus pyytää yhteenvetoa tallennetuista henkilötiedoistaan, vaatia näiden tietojen oikaisemista, poistamista tai rajoittamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen toimisto@kurssimesta.fi. Rekisterinpitäjällä on oikeus vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä tuhoaa kaikki rekisteröityä koskevat tiedot asianmukaisesti tallennusmuodosta huolimatta. Mikäli rekisteröity katsoo, ettei henkilötietojen käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki henkilötiedot suojataan asiattomien pääsyltä ja käsittelyltä sekä säilytetään luottamuksellisina. Rekistereihin on käyttöoikeus vain VeksiTraffic / KurssiMesta Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, joilla toimensa puolesta on perustellusti tarve käsitellä tietoja. Rekisteriä käytettäessä kaikki laitteet, joilla rekisteriä käytetään, on suojattu henkilökohtaisin kirjautumistiedoin ja salasanoin. KurssiMesta.fi -verkkosivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla, jolla varmistetaan, että sivuston käyttäminen ja tietojen antaminen on turvallista. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Linkit ja evästeet

Rekisterinpitäjän verkkosivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. VeksiTraffic / KurssiMesta Oy ei vastaa tällaisten ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. VeksiTraffic / KurssiMesta Oy saattaa käyttää sivustollaan evästeitä kävijätilastojen seuraamiseksi ja palveluiden parantamiseksi. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Laadittu 11.8.2020. Päivitetty 31.8.2020.